נעם קאָנטאַקט מיט אונדז (Kontakta oss)

ווילסטו רעדן מיט איינעם פֿון אונדזערע יוריסטן צו קריגן אַן עצה ווי צו מאַכן אַן אָנמעלדונג? דאַרפֿסטו האָבן עצות אָדער אונטערשטיצונג ווי אַן אַרבעטגעבער אָדער אויסבילדונגס־אָרגאַניזאַטאָר אין דייַן באַזאָרגטער אַרבעט קעגן דיסקרימינירונג? ווילסטו  האָבן אַנדערע אינפֿאָרמאַציע?

טעלעפֿאָן

שליסברעט

700 20 120-08

פֿאַקס

800 20 120-08

אַדרעס

פּאָסטאַדרעס

דער דיסקרימינירונגס־אָמבודסמאַן
Box 3686
103 59 Stockholm

באַזוכסאַדרעס

Torsgatan 11, 111 23 Stockholm
די רעצעפּציאָן איז אויף דעם 4טן עטאַזש.

בליצפּאָסט

do@do.se