Muita aluheita yhtheiskunnassa (Andra samhällsområden)

Diskrimineerinkilaki suojaa diskrimineerinkiä vasthaan monila yhtheis kunnan aluheila. Sulla oon esimerkiksi suoja diskrimineerausta vasthaan ko ostat jotaki kaupasta, ko hyyräät asunon, ko olet siukkatuala ja ko saat apua Siukkakassalta.

Jonku diskrimineeraus tarkottaa ette kohtelee jotaki henkilöä huonomasti ko muita. 

Diskrimineerinkiombudsmanni ((DO) tekkee työtä diskrimineerinkiä vasthaan ja tarkastaa ette diskrimineerinkilakia nouatethaan.

Saatat ilmottaa DO:le jos tykkäät ette sinua oon diskrimineerattu ja sillä oon yhtheyttä johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus
 • Ikä

Kuka saattaa ilmottaa?

Saatat ilmottaa diskrimineerauksesta jos olet esimerkiksi yrityksen eli viran-omhaisen asiakas (kund) eli potilas ja pärsunaali kohtelee sinua huonomasti ko muita, sen takia ette esimerkiksi olet bi-seksyaalinen eli olet syntyny muussa maassa ko Ruottissa.

Saatat kans ilmottaa jos tykkäät ette sinua oon trakaseerattu.

Diskrimineeraus oon kielettyä jos sillä oon yhtheys johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti 
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus

Koska diskrimineeraus oon kielettyä?

Diskrimineeraus oon kielettyä esimerkiksi ko oon kyse:

 • Tavaroitten ja palveluitten ostosta ja myynistä.
 • Kokkouksista jokka oon kaikile, esimerkiksi markkinat ja konsertit
 • Sosiaalilipalvelusta ja kuljetuspalvelusta (färdtjänst)
 • Siukkakassan palveluista
 • Valtion opintotuesta
 • Militääripalvelusta (Militärtjänst) 
 • Julkisesta työ-suhtheesta (anställning)
  Se tarkottaa ette ei kukhaan, joka oon esimerkiksi valtion, kunnan ei landstingin töissä, saa kohela kethään huonosti.

Saatat ilmottaa esimerkiksi kunnan, jonku viranomhaisen eli yrityksen dis-krimineerauksesta. Saatat kans ilmottaa siukkatuan eli Siukkakassan. Mutta sie et saata ilmottaa DO:le jos esimerkiksi sinun kranni trakaseeraa sinua. Jos kranni trakaseeraa sinua, sie saatat ilmottaa sen Poliisille.

Mitä mie saatan ilmottaa?

Diskrimineeraus oon esimerkiksi ko joku viranomhainen eli yritys kohtelee sinua huonomasti ko jotaki muuta sen takia ette olet esimerkiksi bi-seksyaalinen eli sinun eetnisen kuuluvuuen takia. Bi-seksyaalinen oon henkilö joka saattaa rakastua niin vaimon- ko miehenpuohliin ja mieltyä niin vaimon- ko miehenpuolista. 

Saatat kans ilmottaa DO:le jos piät ette sinua oon trakaseerattu.
Trakaseeraus oon ette kohela jotaki huonosti, esimerkiksi kuttua sinua joksiki josta et tykkää eli laskea leikkiä ilkeällä mallila.

Se oon kans kielettyä ette henkilö, joka esimerkiksi oon Sosiaalipalvelussa töissä, tahtoo jonku muun trakaseeraahmaan sinua.

Diskrimineeraus saattaa joskus olla hankala havata. Yks esimerkki oon säänöt jokka vaikuttava olla hyvät kaikile, mutta jokka esimerkiksi huonontava vaimonpuolitten oloja.

Diskrimineerauksen esimerkkiä

Tässä oon esimerkkiä siittä mitä saatat ilmottaa Diskrimineerinki-ombudsmannile. 

 • Sie et saa hyyrätä asuntoa asuntoisänältä. Sie uskot ette se oon sillä ko sie olet roomi. 
 • Sie olet raskhaana ja sulla oon sölkä kauhean kipeä.
  Sie et saata olla töissä, mutta Siukkakassa ei anna sulle siukka¬rahhaa.
 • Yö-klubi sannoo ette sie et pääse sisäle ko sie olet transvestiitti.
 • Sie olet homoseksyaalinen. Et pääse sinun loukkaintunheen partnerin tykö. Siukkatupa pittää ette sie et ole omhainen.
 • Sie et pääse sisäle ravintolhaan. Sie uskot ette se oon sillä ko se näyttää ette sulla oon cp-vamma.
 • Sinua trakaseerathaan seksyaalisesti ko olet militääripalveluksessa.
 • Sie et saa ostaa trääninkikorttia gymhiin ko sulla oon huivi.

Kieletty rangasta 

Jos olet ilmottannu esimerkiksi viranomhaisen eli jonku yrityksen diskrimineerauksesta, net ei saa rangasta sinua siittä.

Rangastaminen saattaa olla ette sie et pääse kauphaan eli ravintolhaan, jonka olet ilmottannu diskrimineerauksesta.

Rangastaminen saattaa kans olla jos sinun hyyryisäntä trakaseeraa sinua  ko olet tehny ilmotuksen eli ette terhveyskeskus ei halvaa ottaa sinua vasthaan.

Sie saatat ilmottaa DO:le jos sinua rangastethaan.

Mitä trakaseeraus oon?

Trakaseeraus oon ette kohela jotaki huonosti, esimerkiksi kuttua sinua joksiki josta sie et tykkää eli laskea leikkiä ilkeällä mallila. Trakaseeraus oon kielettyä jos sillä oon yhtheys johonki näistä:
 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu uskonkäsitys
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus

Trakaseeraus saattaa olla ette joku puhhuu ihmisistä tavala josta sie et tykkää. Esimerkiksi ette vaimonpuolet eli homoseksyaaliset eli saamelaiset oon vissin laisia.

Trakaseeraus saattaa kans olla ette kuttua jotaki esimerkiksi ”blatte”, ”mustalaispiru”, ”mongo”, ”fjolla” eli ”huora”. Trakaseeraus tekkee ette ihminen tuntee ittensä loukatuksi, suruliseksi, uhatuksi eli huonosti koheltuksi. Eri ihmiset pitävä eri asioita trakaseerauksina. Se olet sie jota oon trakaseerattu, joka päätät jos sinua oon loukattu.

Trakaseeraukset saattava kans olla seksyaaliset. Niitä kuttuthaan silloin seksyaalisiksi trakaseerauksiksi. Se saatta olla ette joka koskettaa sinua, vaikka sie et halvaa sitä eli ette joku sannoo ette hän halvaa maata sinun kans, vaikka sie et halvaa sitä. Se saattaa kans olla ette joku halvaa näyttää sulle seksyalisia kuvia, joita sie et halvaa kattoa eli laskee leikkiä seksistä sillä mallin josta sie et tykkää. 

Eri ihmiset tykkäävä ette eri asiat oon seksyaalisia trakaseerauksia. Se olet sie jota trakaseerathaan seksyaalisesti joka päätät jos tilane oon turvaton.

Sano stopp!

Se oon tärkeää ette sie jota trakaseerathaan, kerrot sille joka sinua trakaseeraa ette sie et tykkää siittä mitä hän tekkee eli sannoo. Se oon kans tärkeää ette sie sanot ette hänen häätyy heittää trakaseeraamsasta sinua. Sie saatat kans pyytää jotaki toista aphuun puhuhmaan hänen kans.

Joskus ko tapahtuu vakavia trakaseerauksia, sinun ei tartte sanoa vasthaan. Silloin laki sannoo ette henkilö pitäs tietää ette oon kyse trakaserauksesta.

Kielettyä rangasta

Jos sie esimerkiksi olet ilmottannu jonku kaupan trakaseerauksesta, net ei saa rangasta sinua. Rangastaminen saattaa esimerkiksi olla ette sie et saa ostaa heiltä mithään ennää.

Saatat ilmottaa DO:le jos sinua oon rangastu ko olet tehny ilmotuksen.

Mitenkä mie ilmotan?

Saatat ilmottaa Diskrimineerinkiombudsmannile (DO) jos piät ette sinua oon diskrimineerattu ja sillä oon yhtheyttä joihinki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylitävä identtiteetti eli ilmaus
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus

Saatat ilmottaa esimerkiksi kunnan, viranomhaisen eli yrityksen diskri-mineerauksesta. Saatat kans ilmottaa siukkatuan eli Siukkakassan.
Mutta sie et saata ilmottaa esimerkiksi sinun krannia trakaseerausta DO:le. Jos kranni trakaseeraa sinua, saatat ilmottaa sen Poliisille.

Näin sie tehet

Saatat tehhä ilmotuksen vain jos sie itte piät ette sinua oon diskrimineerattu. Jos olet alle 18-vuotias, sinun vanhemat eli huoltaja häätyy hyväksyä ette DO mennee tuomioistuihmeen.

Se oon kans laissa kieletty ette diskrimineerata sinua sinun perheen takia. Esimerkiksi ette joku trakaseeraa eli diskrimineeraa sinua sen takia ette sinun vanhemat oon homoseksyaaliset.

Kirjota ilmotus Diskrimineerinkiombudsmannile (DO). Kirjota preivi DO:le eli täytä ilmotusblanketti. Blanketti oon tämän sivun oikealla puolen. Saatat kirjottaa tiot suohraan pdf-dokymenthiin.

Ilmotuksheen sie kirjotat sinun nimen, sinun ostheen ja sinun telefooni-numeron. Se oon kans hyvä jos kirjotat sinun e-postiosotheen.

Sinun pittää kans kirjottaa sen yrityksen eli viranomhaisen nimen jonka ilmotat.

Kirjota miksi sie uskot ette sinua oon diskrimineerattu. Kirjota miksi sie uskot ette sillä oon yhtheyttä esimerkiksi heikentynheen toimintakyvyn, eetnisen kuuluvuuen eli uskonon kans.

Jos halvaat tehhä ilmotuksen, oon hyvä jos ilmotat niin hopusti ko maholista. 

Näin met tehemä ko ilmotus oon tullu DO:le

Ko sie olet lähättänny ilmotuksen DO:le, met tehemä selvityksen. Se tarkottaa ette met nuukasti luema läpi mitä sie olet kirjottannu ja otama selvile mitä oon tapahtunnu. Se, jonka sie olet ilmottannu diskriminee-rauksesta eli trakaseerauksesta, saapi kans kertoa mitä oon tapahtunnu.

Jos selvitys näyttää ette sinua oon diskrimineerattu, DO freistaa tehhä sen ette tet sovitta sovittelun (förlikning) kautta.

Jos DO pittää ette sinua oon diskrimineerattu, DO freistaa tehhä sen ette tet sovitta asiasta sovittelun kautta. Sovittelu tarkottaa ette se joka oon diskrimineeranu esimerkiksi pyytää sulta antheeksi eli maksaa sulle rahhaa.

Jos sie ja se jonka olet ilmottannu, että saata sopia sovittelun kautta, DO saattaa viä asian tuomioistuihmeen.

Tuomioistuin oon viranomhainen joka päättää jos joku asia oon laiton.  

Kielettyä rangasta

Jos olet ilmottannu esimerkiksi kaupan eli yrityken diskrimineerauksesta niin net ei saa rangasta sinua ilmottamisen takia.

Saatat ilmottaa DO:le jos net rankaseva sinua siittä ette olet tehny ilmotuksen.

Julkinen asiapaperi

DO oon viranomhainen. Kaikila oon oikeus lukea viranomhaisitten asia-paperit. Asiapaperi oon esimerkiksi preivi viranomhaiselle. E-posti oon kans asiapaperi.

Mutta sitte oon olemassa salhaisia asiapaperia. Sekretessi oon toinen sana salhaiselle. Tietoa DO:lta ja jolla oon sekretessi, ei saa lukea.  

Olet tervetullu ottamhaan yhtheyttä DO:n kans jos sulla oon kysymyksiä. Saat puhua selvittäjän kans jos halvaat tietoja siittä miten tehet ilmotuksen.

Katto tämän sivun oikealla puolela mitenkä pääset ytheytheen selvittäjän kans.