נעם קאָנטאַקט מיט אונדז (Kontakta oss)

ווילסטו רעדן מיט איינעם פֿון אונדזערע יוריסטן צו קריגן אַן עצה ווי צו מאַכן אַן אָנמעלדונג? דאַרפֿסטו האָבן עצות אָדער אונטערשטיצונג ווי אַן אַרבעטגעבער אָדער אויסבילדונגס־אָרגאַניזאַטאָר אין דייַן באַזאָרגטער אַרבעט קעגן דיסקרימינירונג? ווילסטו  האָבן אַנדערע אינפֿאָרמאַציע?

טעלעפֿאָן

שליסברעט

700 20 120-08

פֿאַקס

800 20 120-08

אַדרעס

פּאָסטאַדרעס

דער דיסקרימינירונגס־אָמבודסמאַן
Box 4057
169 04 Solna

באַזוכסאַדרעס

Råsundavägen 18,  Solna
די רעצעפּציאָן איז אויף דעם 4טן עטאַזש.

בליצפּאָסט

do@do.se