Vad ska dokumenteras?

Från och med den 1 januari, 2017 ska dokumentationen  innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och den analys som gjorts, samt de förebyggande och främjande åtgärder som har vidtagits eller som planeras och den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder.

Bestämmelsen ersätter tidigare krav på jämställdhetsplan och likabehandlingsplan. Dokumentationen ska omfatta samtliga sju diskimineringsgrunder.

Nyheter i diskrimineringslagen