Vad ska dokumenteras?

Från och med den 1 januari, 2016 ska dokumentationen  innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och analys som gjorts, samt de förebyggande och främjande åtgärder som har vidtagits eller som planeras och den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder.

Bestämmelsen ersätter tidigare krav på jämställdhetsplan och har nu en vidare omfattning eftersom arbetet även ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder och inte enbart kön.

Nyheter i diskrimineringslagen