Vad innebär lagändringen?

De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare. Nu ska samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det betyder till exempel att villkor, arbets- och studiemiljö och rutiner ska analyseras ur fler aspekter än tidigare.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet omfattade före årsskiftet endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. För utbildningsanordnare omfattades även funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur arbetsgivare och utbildningsanordnare ska genomföra arbetet löpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp).

Det tidigare kravet på att ta fram en plan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska även ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

En annan nyhet är att alla arbetsgivare ska göra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning.

Arbetsgivare ska även analysera löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön.

Det framgår också tydligare i de nya reglerna att arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på ledande positioner.

En annan ny bestämmelse är att utbildningssamordnare är skyldiga att samverka med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten.

Bestämmelsen om att arbetsgivare och representanter för arbetstagare ska samverka har funnits sedan tidigare. Nytt är att arbetsgivare ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Hur ska arbetet med aktiva åtgärder gå till?