Vad är aktiva åtgärder

Arbetsgivare och utbildningsanorndare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. De ska också motverka diskriminering som har samband med diskrimineringsgrund. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Idag finns endast krav på att de aktiva åtgärderna ska omfattat kön, etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. De regler som börjar gälla vid årsskiftet innebär att alla de sju diskrimineringsgrunderna omfattas av kraven på aktiva åtgärder.