Ska arbetsgivare kartlägga arbetstagare utifrån alla diskrimineringsgrunder?

Från och med den 1 januari, 2017 gäller nya regler för så kallade aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma sju diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet. 

Det är inte tänkt att arbetsgivaren ska kartlägga vilka individer som har koppling till vissa diskrimineringsgrunder. Arbetet ligger på en strukturell och kollektiv nivå. Det kan till exempel handla om att undersöka arbetsgivarens generella förhållningssätt i form av riktlinjer, kriterier för lönesättning och andra liknande ställningstaganden.

Ibland kan det vara motiverat att göra en kvantitativ kartläggning, det vill säga en uppdelning av arbetstagare utifrån till exempel diskrimineringsgrunden ålder och möjlighet till utbildning och övrig kompetensutveckling. Vid lönekartläggning är det däremot nödvändigt att kartlägga och analysera löneskillnader utifrån diskrimineringsgrunden kön.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder