Hur ska undersökningen gå till?

Med undersökning avses en inventering och utredning för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter och identifiera risker för diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, repressalier eller risker för diskriminering eller repressalier. Hinder omfattar såväl synliga hinder som hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen kan ske på olika sätt. En åtgärd som kan vidtas är att gå igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Verksamheten kan också undersökas genom enkäter och intervjuer, gruppintervjuer, arbetsplatsträffar eller andra samtal.

Nyheter i diskrimineringslagen