RSS

Frågor om aktiva åtgärder

Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om förändringarna.

Arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter påverkas. På ett generellt plan och genom samverkan berörs även till exempel arbetstagare, studenter och elever.

Nyheter i diskrimineringslagen

De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare. Nu ska samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det betyder till exempel att villkor, arbets- och studiemiljö och rutiner ska analyseras ur fler aspekter än tidigare.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet omfattade före årsskiftet endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. För utbildningsanordnare omfattades även funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur arbetsgivare och utbildningsanordnare ska genomföra arbetet löpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp).

Det tidigare kravet på att ta fram en plan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska även ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

En annan nyhet är att alla arbetsgivare ska göra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning.

Arbetsgivare ska även analysera löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön.

Det framgår också tydligare i de nya reglerna att arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på ledande positioner.

En annan ny bestämmelse är att utbildningssamordnare är skyldiga att samverka med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten.

Bestämmelsen om att arbetsgivare och representanter för arbetstagare ska samverka har funnits sedan tidigare. Nytt är att arbetsgivare ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Hur ska arbetet med aktiva åtgärder gå till?

 Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande i fyra steg. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska

 • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
 • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
 • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 • följa upp och utvärdera arbetet. 

Arbetet ska dokumenteras löpande.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska även genomföra en lönekartläggning varje år. 

Läs mer om hur lönekartläggningen ska göras.

Med undersökning avses en inventering och utredning för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen kan ske på olika sätt. En åtgärd som kan vara att gå igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Verksamheten kan också undersökas genom enkäter och intervjuer, gruppintervjuer, arbetsplatsträffar eller andra samtal.

Gör undersökningen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder oberoende av hur arbetsstyrkan är sammansatt. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera de risker/hinder som finns på arbetsplatsen.

Nyheter i diskrimineringslagen

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska genomföra arbetet fortlöpande. Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Det innebär att arbetet ska vara ständigt pågående. När uppföljning och utvärdering har gjorts kan erfarenheterna från arbetet användas i steg ett i nästa cykel.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska också göra en lönekartläggning varje år.

Se även frågan "Hur ska arbetet gå till?"

Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och analys som gjorts, samt de förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller som planeras och den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska också redogöra för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts.

Arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska även dokumentera sitt arbete med lönekartläggning.

Nyheter i diskrimineringslagen

Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande.

Nyheter i diskrimineringslagen

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

Alla former av diskriminering ska förebyggas och då även diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska, men när det gäller den fysiska arbetsmiljön handlar det mer om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena på arbetsplatsen och inte de enskilda medarbetarnas etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning med mera. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå avseende personliga förhållanden och undersökningen måste skötas på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå framkommer inte kan kopplas ihop med någon medarbetare på ett sätt som strider mot personuppgiftslagstiftningen.

Vad innebär den "undersökning" som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?

De arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler arbetstagare ska dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare som sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare behöver bara dokumentera lönekartläggningsarbetet. Arbetsgivare med färre än tio anställda är undantagna från dokumentationskraven, men de är fortfarande skyldiga att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Nyheter i diskrimineringslagen

Alla utbildningsanordnare som omfattas av kraven på aktiva åtgärder ska dokumentera sitt arbete. Det finns inget undantag för små utbildningsanordnare.

Nyheter i diskrimineringslagen

Vad som är skäligt får avgöras från fall till fall. Skälighetsbedömningen bör göras med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet. Klart är att konstaterade problem inte kan lämnas helt utan åtgärd eller att de åtgärder som vidtas är betydelselösa.

Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer reglerna om aktiva åtgärder kan DO göra en framställan om vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Nämnden kan sedan besluta att arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska betala vite om de inte fullgör sina skyldigheter.

Om DO inte gör en sådan framställan kan istället en central arbetstagarorganisation göra det. Det förutsätter dock att arbetsgivaren är bunden till arbetstagarorganisationen av kollektivavtal.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla

 • en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen av löneskillnader
 • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
 • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Läs mer om hur arbetet med lönekartläggningen ska genomföras.

Arbetsgivare ska

 • fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • främja en jämn könsfördelning
 • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
 • genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera arbetet löpande, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och hur samverkansskyldigheten fullgörs vid lönekartläggningen.

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

 • arbetsförhållanden
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Högskolans arbete med aktiva åtgärder omfattar

 • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten. Högskolan ska dokumentera arbetet löpande.

Hur ska arbetet med aktiva åtgärder genomföras?

Högskolan ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

 • antagning och rekrytering
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar
 • studiemiljö
 • studier och föräldraskap.