RSS

Frågor om förändringar i diskrimineringslagen

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om förändringarna.

Arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter påverkas. På ett generellt plan kan även andra beröras till exempel arbetstagare och elever.

Nyheter i diskrimineringslagen

Alla de som omfattas av det nya förslaget ska redan idag bedriva ett arbete med aktiva åtgärder, så i den delen sker ingen förändring. Skillnaden mot tidigare är att lagen nu beskriver ett sätt att arbeta på, istället för att ange vissa mål som ska nås. 

En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. Det innebär att villkor, arbets- och studiemiljö och rutiner ska analyseras ur fler aspekter än i dag.

Dagens krav på planer ersätts med en samlad dokumentation som kommer att ha en vidare omfattning. 

Förslaget innebär också att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs.
Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Det är en utvidgning mot kravet på dokumentation idag som gäller arbetsgivare med minst 25 anställda.

En annan nyhet är att arbetsgivare även ska analysera löneskillnader mellan en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre.

Nytt är också bestämmelsen om obligatoriska riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

En annan ny bestämmelse är att utbildningsanordnare är skyldiga att samverka med de som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och utbildningsanordnare genomföra så aktiva åtgärder. Efter 1 januari 2017 kommer detta att innebära att de ska:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  • följa upp och utvärdera arbetet.

Med undersökning avses en inventering och utredning för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter och identifiera risker för diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, repressalier eller risker för diskriminering eller repressalier. Hinder omfattar såväl synliga hinder som hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen kan ske på olika sätt. En åtgärd som kan vidtas är att gå igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Verksamheten kan också undersökas genom enkäter och intervjuer, gruppintervjuer, arbetsplatsträffar eller andra samtal.

Nyheter i diskrimineringslagen

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska genomföra arbetet fortlöpande. Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Det innebär att arbetet ska vara ständigt pågående. När uppföljning och utvärdering har gjorts kan erfarenheterna från arbetet användas i steg ett i nästa cykel

Se även frågan "Hur ska arbetet gå till?"

Från och med den 1 januari, 2017 ska dokumentationen  innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och den analys som gjorts, samt de förebyggande och främjande åtgärder som har vidtagits eller som planeras och den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder.

Bestämmelsen ersätter tidigare krav på jämställdhetsplan och likabehandlingsplan. Dokumentationen ska omfatta samtliga sju diskimineringsgrunder.

Nyheter i diskrimineringslagen

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska upprätta dokumentation varje år från och med 1 januari, 2017.

Nyheter i diskrimineringslagen

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

Enligt regeringen syftar förslagen till att effektivisera arbetet med aktiva åtgärder. Bland annat föreslås ett övergripande ramverk och en samlad dokumentation som kan utformas på det sätt och integreras i det sammanhang som är mest ändamålsenligt för arbetsgivaren. 

Förändringarna börjar gälla 1 januari, 2017.

Alla former av diskriminering ska förebyggas och då även diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska, men när det gäller den fysiska arbetsmiljön handlar det mer om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

Från och med den 1 januari, 2017 gäller nya regler för så kallade aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma sju diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet. 

Det är inte tänkt att arbetsgivaren ska kartlägga vilka individer som har koppling till vissa diskrimineringsgrunder. Arbetet ligger på en strukturell och kollektiv nivå. Det kan till exempel handla om att undersöka arbetsgivarens generella förhållningssätt i form av riktlinjer, kriterier för lönesättning och andra liknande ställningstaganden.

Ibland kan det vara motiverat att göra en kvantitativ kartläggning, det vill säga en uppdelning av arbetstagare utifrån till exempel diskrimineringsgrunden ålder och möjlighet till utbildning och övrig kompetensutveckling. Vid lönekartläggning är det däremot nödvändigt att kartlägga och analysera löneskillnader utifrån diskrimineringsgrunden kön.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Från och med den 1 januari, 2017 ska de arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler arbetstagare dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare som sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare behöver bara dokumentera lönekartläggningsarbetet. Övriga arbetsgivare är undantagna från dokumentationskraven, men de är fortfarande skyldiga att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Nyheter i diskrimineringslagen

Alla utbildningsanordnare som omfattas av kraven på aktiva åtgärder ska dokumentera sitt arbete. Det finns inget undantag för små utbildningsanordnare.

Nyheter i diskrimineringslagen

Vad som är skäligt får avgöras från fall till fall. Skälighetsbedömningen bör göras med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet. Klart är att konstaterade problem inte kan lämnas helt utan åtgärd eller att de åtgärder som vidtas är betydelselösa.

Arbetsgivare och utbildningsanorndare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. De ska också motverka diskriminering som har samband med diskrimineringsgrund. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Idag finns endast krav på att de aktiva åtgärderna ska omfattat kön, etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. De regler som börjar gälla vid årsskiftet innebär att alla de sju diskrimineringsgrunderna omfattas av kraven på aktiva åtgärder.

Ställ en fråga

Om du inte hittar ett svar på din fråga kan du skicka frågan till oss här.

* = Obligatorisk uppgift


Stäng formuläret