Vilka tillgänglighetsåtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta?

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det innebär bland annat att arbetsgivare ofta är skyldiga att genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Det går inte att generellt ange vilka åtgärder en arbetsgivare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Det kan till exempel handla om att se över tekniska hjälpmedel för datorer, hörselslingor i möteslokaler, god ventilation (för allergiker), utformning av trösklar, toaletter och personalkök med mera. 

Det är bland annat arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen som sätter ramar för de krav på tillgänglighetsåtgärder som ställs på arbetsgivare.

DO har tillsyn över diskrimineringslagen.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen.

Bristande tillgänglighet som form av diskriminering

Arbetsmiljöverkets information om tillgänglig arbetsplats