RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till DO. Frågorna har delats in i olika frågeområden.

Alla former av diskriminering ska förebyggas och då även diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska, men när det gäller den fysiska arbetsmiljön handlar det mer om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

Med undersökning avses en inventering och utredning för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen kan ske på olika sätt. En åtgärd som kan vara att gå igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Verksamheten kan också undersökas genom enkäter och intervjuer, gruppintervjuer, arbetslatsträffar eller andra samtal.

Gör undersökningen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder oberoende av hur arbetsstyrkan är sammansatt. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera de risker/hinder som finns på arbetsplatsen.

Nyheter i diskrimineringslagen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Skyddade diskrimineringsgrunder

Nej, diskrimineringslagen reglerar inte det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra.

Har du blivit utsatt för brott – till exempel ofredad, förolämpad, utsatt för olaga hot eller misshandlad, kan du anmäla det till polisen.

Polisens webbplats

Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande.

Nyheter i diskrimineringslagen

Vad som är skäligt får avgöras från fall till fall. Skälighetsbedömningen bör göras med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet. Klart är att konstaterade problem inte kan lämnas helt utan åtgärd eller att de åtgärder som vidtas är betydelselösa.

Arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter påverkas. På ett generellt plan och genom samverkan berörs även till exempel arbetstagare, studenter och elever.

Nyheter i diskrimineringslagen

Högskolans arbete med aktiva åtgärder omfattar

  • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
  • att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten. Högskolan ska dokumentera arbetet löpande.

Hur ska arbetet med aktiva åtgärder genomföras?

Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och analys som gjorts, samt de förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller som planeras och den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska också redogöra för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts.

Arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska även dokumentera sitt arbete med lönekartläggning.

Nyheter i diskrimineringslagen

Inom arbetslivet är bristande tillgänglighet när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.

Ställ en fråga

Om du inte hittar ett svar på din fråga kan du skicka frågan till oss här.

* = Obligatorisk uppgift


Stäng formuläret