Förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Remissvar på Skolverkets Dnr. 6.1.2-2018:1534 , 19 december 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19). DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Peter Wråke efter utredning och förslag från juristen Patricia Isakson Rivas.

Peter Wråke, Enhetschef

Patricia Isakson Rivas, Jurist