Genomförande av ICT-direktivet

Remissvar på Ds 2017:3, 21 april 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Annika Höög.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsma

Den remitterande utredningen