Validering med mervärde

Remissvar på Ds 2016:24, 20 september 2016

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över promemorian. DO ställer sig positiv till promemorians samtliga förslag men önskar lämna nedanstående kommentarer.

DO har under ett antal år prioriterat arbetet med området rekrytering. Bland insatserna har bland annat ingått att analysera risker för diskriminering i rekryteringsprocesser. Forskningen på området är inte entydig men att det existerar en osäkerhet inför och en brist på förtroende för kvalifikationer hos personer med annan etnisk tillhörighet än europeisk är tydligt, företeelser som i förlängningen kan leda till risk för diskriminering (DO och Oxford Research, 2012). Det krävs sannolikt flera och långsiktiga åtgärder för att minimera utrymmet för osaklig bedömning, men ett steg för att bidra till att minska denna risk torde vara ett tydligt system för validering.

Som framgår av promemorian har majoriteten av våra grannländer redan etablerat system för validering av erfarenheter. DO vill i sammanhanget exempelvis lyfta det tyska ansökningssystemet med en minimitid på 3 månader för utländska medborgare innan validering av befintliga kunskaper ska vara färdig.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

Den remitterade utredningen