Vissa timplanefrågor

Diarienummer LED 2015/440

Remissvar på U2015/06006/S, 25 januari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i promemorian "Vissa timplanefrågor" U2015/06006/S. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO har givet detta inga synpunkter på promemorians förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Den remitterade utredningen