Välja yrke

Diarienummer LED 2015/396

Remissvar på SOU 2015:97, 18 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

DO ser i stort positivt på de förslag som ges för att öka medvetenheten bland samtliga yrkesgrupper i skolan om hur arbetet utifrån värdegrunden kan förverkligas.

Utredningens förslag berör flera lagar, såsom skollagen (2010:800), arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I utredningen används således växelvis begrepp såsom kränkande särbehandling, kränkningar, diskriminering och trakasserier som vart och ett har en bestämd rättslig innebörd enligt respektive lagstiftning. Detta är olyckligt och föranleder vissa svårigheter eftersom begreppen inte är synonyma. DO förordar därför en genomlysning av begreppsanvändningen i den fortsatta beredningen av utredningens förslag.

3.3.3. Arbetsmiljöverket ska informera om arbetsmiljölagstiftningen i samband med praon

DO vill i sammanhanget uppmärksamma att man inte kan utgå från att information till huvudmännen avseende Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömning vid prao tillgodoser motsvarande behov av kunskaper avseende förbudet mot diskriminering och arbetsgivarens skyldigheter inom området arbetsförhållanden enligt diskrimineringslagstiftningen.

4. Välja otraditionellt

Utredningen konstaterar att den som gör ett annorlunda gymnasieval, i förhållande till normen, riskerar att utsättas för kränkningar som har samband med kön eller etniskt tillhörighet från såväl klasskamrater som lärare och handledare på arbetsplatser. DO vill uppmärksamma att samma risk även föreligger i förhållande till de övriga diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Utredningens förslag syftar till att stärka gymnasieskolans värdegrundsarbete. DO noterar dock att valen till gymnasieskolan sker redan då eleven går i grundskolan och vill uppmärksamma om att elevers upplevelser av diskriminering från tiden i grundskolan och grundskolornas arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt med värdegrundsfrågor också kan verka styrande för deras gymnasieval.

I samband med att betänkandet adresserar risken för kränkande behandling och trakasserier vill DO lyfta fram att huvudmännen enligt diskrimineringslagen är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika
rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. DO kan dock konstatera att utbildningsanordnares skyldigheter enligt denna lag enbart behandlas perifert i utredningen.

I betänkandet beskrivs problemet med värdegrunden i termer av särbehandling, kränkande behandling och trakasserier. Som angavs inledningsvis sammanblandas bitvis begreppen i betänkandet, exempelvis på sidorna 107 och 113. Där förekommer begreppen "kränkande behandling på grund av kön eller utländsk härkomst" och "särbehandling på grund av ursprung". DO vill uppmärksamma att det med denna problembeskrivning finns en risk för att värdegrundsarbetet förväxlas med skyldigheten enligt diskrimineringslagen att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter. Att tillföra en beskrivning av diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder skulle bidra till att tydliggöra skillnaderna samt klargöra vilka skyldigheter som föreligger enligt lag.

Utredningen konstaterar att problemen med kränkningar och trakasserier har sin grund i intoleranta attityder och värderingar. DO delar uppfattningen att det kan vara anledningen till att någon trakasserar en annan, men diskriminering har ofta sin upprinnelse i strukturer i organisationer och i samhället i övrigt. Det förenklade resonemanget i betänkandet riskerar därför att förminska förståelsen för problemens orsaker och därmed också begränsa åtgärdernas utformning.
I sammanhanget att utredningen pekar på vikten av kvaliteten i skolans värdegrundsarbete vill DO lyfta att elevernas APL-platser också ska vara fria från diskriminering.

Det finns också anledning att, kopplat till Skolinspektionens tillsynsansvar som omnämns i betänkandet, uppmärksamma att DO har i uppdrag att utöva tillsyn över diskrimineringslagen. Skolinspektionen och DO arbetar i dag tillsammans för att göra tillsynen mer effektiv vid handläggningen av ärenden som rör både kränkande behandling och trakasserier. Skolinspektionen och DO ingick hösten 2013 en överenskommelse om samverkan angående hanteringen av anmälningar. Myndigheterna har också inrättat en samverkansgrupp. Samverkan mellan Skolinspektionen och DO i tillsynen av huvudmäns och skolors aktiva åtgärder förekommer också. Frågan om samarbetet mellan myndigheterna m.m. är för närvarande föremål för utredningen Bättre möjligheter att motverka diskriminering (Dir 2014:10 och 2015:129). Eventuella förslag i denna del bör avvakta det betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Patrik Edgren. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Patrik Edgren
Utredare

Den remitterade utredningen