Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Remissvar på Ds 2016:26, 5 oktober 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över rubricerade promemoria. DO tillstyrker promemorians förslag och delar uppfattningen att diskrimineringslagen bör innehålla få och väl motiverade undantag.

Promemorians förslag tar avstamp i bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nämner universell utformning. DO erinrar om att regleringen avseende skäliga åtgärder tar sikte på tillgänglighet för enskilda individer i specifika situationer. DO menar att nu aktuell lagstiftning är en viktig normgivande signal, men att den inte kan förväntas medföra ett universellt utformat samhälle.

I promemorian anförs att det inom området varor och tjänster saknas särreglering med krav på åtgärder för tillgänglighet och att endast enklare åtgärder därmed kan komma att krävas. DO vill betona att verksamheter inom området i vissa fall träffas av författningar med högre krav på tillgänglighet än enklare åtgärder och menar att promemorians ansats i detta avseende kan komma att uppfattas som en inskränkning.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Carolina Stiwenius. I den slutliga handläggningen har också utredare Olle Andersson Brynja och enhetschef Rickard Appelberg deltagit.

Agneta Broberg,diskrimineringsombudsman

Carolina Stiwenius, utredare