Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Diarienummer LED 2016/68

Remissvar på Ds 2016:3, 8 april 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på ovanstående remiss.

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Nadia Pettersson.

Rickard Appelberg,  Chef för rättsenhet för samhällsliv och utbildningsväsende

Nadia Pettersson, Jurist