Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissvar på Ju2016/08546/L7, 15 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inga synpunkter på utkastet till lagrådsremiss.

Beslut i detta ärende (LED 2016/421) har fattats av enhetschefen Rickard Appelberg efter utredning och förslag från utredaren Andreas Lindholm.

Rickard Appelberg, enhetschef

Andreas Lindholm, utredare