Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Remissvar på N2016/04184/PUB, 7 september 2016

I förslaget sägs att den föreslagna rätten att bevilja undantag från plan- och bygglagen (PBL) helt överlappar regeringens redan befintliga rätt att bevilja undantag. Enligt förslagets konsekvensanalys ska den föreslagna konstruktionen därför inte medföra några ytterligare konsekvenser för tillgänglighetsaspekterna utöver vad som kan uppstå inom ramen för det befintliga bemyndigandet.

DO håller inte helt och hållet med om detta. Regeringens nuvarande bemyndigande är inskränkt till vissa specifika bestämmelser i 2 och 8 kapitlet PBL. Det föreslagna bemyndigandet omfattar däremot kapitel 2 och kapitel 8 PBL i dess helhet. Förslaget skulle bland annat utöka regeringens rätt till bemyndigande till att omfatta även tomter samt allmänna platser och andra områden. Det föreslagna bemyndigandet innebär alltså en utvidgning i förhållande till regeringens nuvarande bemyndigande.

Mot bakgrund av myndighetens ansvarsområde vill DO påtala vissa risker med de föreslagna författningsändringarna. DO vill särskilt erinra om att bristande tillgänglighet sedan den 1 januari 2015 utgör en form av diskriminering. Det framgår inte att regeringen har beaktat detta i sin promemoria. Staten har ett särskilt ansvar i detta avseende, eftersom myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen.

Promemorian har inte någon konsekvensanalys ur ett diskriminerings- eller rättighetsperspektiv. Mot denna bakgrund förtjänar det att påpekas att 15 år är en mycket lång tid och att det är tveksamt om det kan anses vara berättigat att göra ett undantag från PBL:s regler enligt 2 och 8 kapitlet under en så lång period. Arbetet med att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta har pågått under flera decennier. Det är viktigt att det arbetet inte nu försvagas genom att undantag från PBL tillåts beträffande särskilt utsatta grupper i samhället.

Om förslaget trots allt skulle anammas anser DO att det är viktigt att värna om att enklare åtgärder som förbättrar tillgängligheten ändå vidtas.
DO vill vidare erinra om innehållet i ett förslag till direktiv som för närvarande förhandlas; Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

Det föreslagna direktivet avser ett begränsat antal produkter och tjänster, däribland bankomater och kollektivtrafiktjänster. I direktivförslagets bilaga 1 del C ställs vissa krav på den bebyggda miljön, så att personer med funktionsnedsättning kan använda tjänsten självständigt (med detta får förstås de tjänster som räknas upp i direktivförslaget). Detta ställer i sin tur vissa krav på miljön på allmänna platser. Detta kan eventuellt komma att krocka med de föreslagna möjligheterna till undantag i PBL.

DO noterar slutligen att regeringen i promemorian hänvisar till barnkonventionen vid åtminstone två tillfällen, under det att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte nämns över huvud taget.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rickard Appelberg efter utredning och förslag från juristen Cecilia Asklöf. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Rickard Appelberg, enhetschef

Cecilia Asklöf, jurist