Trygghet och attraktivitet – en forskningskarriär för framtiden

Remissvar på SOU 2016:29, 13 juni 2016

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

Sammanfattning

DO ser positivt på de förslag som gäller obligatoriska utlysningar av tjänster, tydligare karriärvägar, behovet av extern sakkunnigbedömning, transparenta rekryteringsprocesser och åtgärder för att öka tryggheten för doktorander med stipendier och minska visstidsanställningarna i högskolan.

DO saknar dock en djupare analys av forskarnas arbetsförhållanden och arbetsvillkor ur ett könsperspektiv. Frågan är betydelsefull eftersom arbetsförhållandena för kvinnor visat sig vara en vanligare orsak än för män till att de avbryter sin forskningskarriär.

Olika studier visar att kvinnor, särskilt inom mansdominerade forskningsområden, exempelvis erfar att

  • de i högre grad än män tilldelas icke-meriterande uppdrag och andra sysslor än forskning
  • forskningsidealets krav försämrar möjligheterna att förena föräldraskap med forskning
  • de utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier.

9.8 Konsekvenser för kvinnor och män

I stycket Konsekvenser för kvinnor och män föreslår utredningen att andelen kvinnor bland nya biträdande lektorer minst ska motsvara andelen kvinnor i rekryteringsunderlaget. DO vill uppmärksamma om att förslaget skulle kunna tolkas som en uppmaning att särbehandla kvinnor, vilket i vissa fall skulle kunna innebära en överträdelse av diskrimineringslagen.

9.9 Konsekvenser ur ett mångfaldsperspektiv och för möjligheterna att uppnå de integrationspolitiska målen

Analysen av konsekvenserna ur ett mångfaldsperspektiv är bristfällig och behöver utvecklas ytterligare.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/145) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Patrik Edgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Patrik Edgren, utredare