Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

Remissvar på promemoria U2016/02685/SF, 17 augusti 2016

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över promemorian.

DO är generellt positiv till förslaget med ett rekryterande studiestöd. För att säkerställa att samtliga relevanta perspektiv kommer till ytan vid utvärderingen, vill DO lyfta behovet av att särskilt analysera vilka effekter förändringen gett avseende motverkande av diskriminering och främjande av lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare