Slopad jämställdhetsbonus

Diarienummer LED 2015/376

Remissvar på Ds 2015:55, 16 februari 2016

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter rörande förslagen i departementspromemorian Slopad Jämställdhetsbonus (Ds 2015:55).

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Christina Johnsson efter utredning och förslag från Anne-Charlott Callerstig, utredare vid analysenheten.

Christina Johnsson
Chef för analysenheten

Anne-Charlott Callerstig
Föredragande

Den remitterade utredningen