Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategier

Remissvar på Skolverkets förslag Dnr 6.1.1-2015:1608, 1 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder förbjudet. I förslag till förändringar i läroplanen för förskola i avsnittet Förskolans värdegrund och uppdrag under rubriken Förståelse och medmänsklighet står att läsa: "Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling." DO vill understryka att den uppräkning som görs av diskrimineringsgrunder i dokumentet således inte fullt ut överensstämmer med de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen.

DO har vidare uppmärksammat att det i förslag till förändringar i läroplanen inte framgår att utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder. DO vill också i det sammanhanget påminna om de ändringar i diskrimineringslagen som träder i kraft den 1 januari 2017, som har bäring på utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder genom att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Utöver detta noterar DO att det av konsekvensutredningen framgår att bland annat funktionshindersperspektivet och de nationella minoriteterna har beaktats i genomförandet, men att det inte framgår på vilket sätt detta har skett.
DO vill slutligen betona vikten av att säkerställa att förskolans it-miljö är tillgänglig för alla barn på ett sätt som möter varje barns individuella behov och förutsättningar.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/389) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten, Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från föredragande Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare