Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa

Diarienummer LED 2015/435

Remissvar på DS 2015:59, 4 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i promemorian "Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa" DS 2015:59, dnr S2015/07820/FS. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder inom hälso- och sjukvården. Förbudet hindrar dock inte tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder eller annan särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. DO har givet detta inga synpunkter på promemorians förslag.

I propositionen 2011/12:159 "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" påpekas vikten av att särbehandling på grund av ålder som föreskrivs genom åldersgränser i lag är noggrant avvägd, såväl vad gäller lämplighet och nödvändighet. Det framgår av promemorian vilka syften som ligger till grund för de åtgärder som föreslås. Det är dock svårt att bedöma huruvida de åldersgränser som föreslås är adekvata och relevanta för att förverkliga dessa syften. En mer tydlig och utvecklad analys i dessa delar hade varit önskvärd.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare