Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

Remissvar 25 november 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde. Givet detta avger DO följande synpunkter.

De brister i tillgången till rätten till utbildning som åskådliggörs i denna utredning för bland annat elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning, med bland annat lägre måluppfyllelse, är enligt DO allvarligt. Det här är något som även DO ser i vårt arbete och myndigheten har till exempel uppmärksammat brister i tillgängligheten för elever med hörselnedsättning i situationer där elever inte haft tillgång till teckenspråkstolk i undervisningen.

I utredningen presenteras det en rad förslag som syftar till att bidra till att öka måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. Ett av de förslag som förs fram är att stärka elevernas rätt att läsa teckenspråk, bland annat genom att i skollagen och skolförordningen likställa modersmålsundervisning i teckenspråk med modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. DO välkomnar förslaget, men vill i sammanhanget lyfta vikten av att staten löser de problem som i dag är förknippade med tillgången till modersmålsundervisning så att förslaget får genomslag i praktiken.

Utredningen lyfter fjärrundervisning som ett sätt att genomföra undervisning i teckenspråk. DO anser, och har även tidigare framfört bland annat i remissvar över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12), att huvudmän först och främst ska vara skyldiga att ordna med en modersmålslärare för reguljär undervisning. Om detta inte är möjligt ska huvudmannen vara skyldig att anordna fjärrundervisning i modersmål till dess att lämplig lärare hittats.

I dagsläget saknas det tillräcklig kunskap om vilka konsekvenser och effekter fjärrundervisning ger. DO anser det därför angeläget att framöver ta fram mer forskning och utvärdering som studerar fjärrundervisning utifrån ett diskrimineringsperspektiv. DO ser bland annat därför med viss oro på att i enlighet med utredningens förslag, möjliggöra fjärrundervisning, utan att staten samtidigt vidtar andra åtgärder, som till exempel tar sikte på svårigheterna att rekrytera lärare, för att säkerställa reguljär undervisning i modersmål.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/290) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från föredragande Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också utredare Sofie Hellström deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare