Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Remissvar på S2013/00240/FS), 10 oktober 2016

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg,chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare