Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

Remissvar på SOU 2016:48, 1 januari 0001

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående delbetänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgränsar yttrandet till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.
DO har ingen invändning i sak mot de förslag som läggs fram i utredningen, men vill i sammanhanget lämna följande synpunkter.

7.3.2 Samordnad statlig verksamhet

Länsstyrelserna ska enligt sin instruktion, (förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion), integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet
genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. Av regleringsbrevet för 2016 framgår dessutom att Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om icke-diskriminering och mänskliga rättigheter belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten samt bedöma resultatet av detta. Redovisningen ska innehålla information om bl.a. hur länsstyrelserna har samarbetat med andra berörda myndigheter samt vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med dessa frågor. De åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse.

Länsstyrelserna är alltså viktiga aktörer i arbetet med att säkerställa att de mänskliga rättigheterna och skyddet mot diskriminering respekteras i den statliga förvaltningen. Dessutom har de en viktig roll vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna i kommunal verksamhet. Denna roll omfattar både att beakta Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter inom ramen för länsstyrelsernas tillsyn av bl.a. kommunal verksamhet och att stödja kommunernas arbete med dessa frågor.

DO vill därför framhålla vikten av att länsstyrelsernas roll i arbetet med mänskliga rättigheter och skyddet mot diskriminering framgår tydligt och upprätthålls även efter de förändringar som utredningen aviserat vad gäller länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten regionalt.

17.1 Följdändringar

DO vill, med anledning av förslagna ändringar i rennäringslagen (1971:437), framhålla vikten av att en uppföljning görs för att säkerställa att samers rättigheter som urfolk inte begränsas i något avseende.

19.3 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

DO konstaterar att den konsekvensanalys som utredningen gjort endast har utgått ifrån kön. DO efterfrågar en bredare konsekvensanalys omfattande samtliga diskrimineringsgrunder.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare