Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

Diarienummer LED 2015/384

Remissvar på Ds 2015:58, 29 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erhållit ovanstående promemoria på remiss. DO stödjer ambitionen i promemorian att förenkla och tydliggöra stödsystemet för vuxna och barn med funktionsnedsättning.

Det är särskilt positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att båda föräldrarna föreslås kunna beviljas omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Beslut i detta ärende har fattats av Christina Johnsson efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Christina Johnsson
Chef för analysenheten

Olle Andersson Brynja
Utredare