Rätten till personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd

Remissvar på SOU 2016:37, 21 november 2016

Sammanfattning

Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över betänkandet.

DO ställer sig över lag positiv till förslagen i betänkandet. I synnerhet vill DO välkomna förslagen som rör individens rätt till individuell prövning och kraven på försäkringsbolagen att förse försäkringstagaren med sakligt motiverade underlag. Likväl vill DO lyfta fyra kommentarer kring utredningens förslag och rekommendationer som redogörs för under rubrikerna nedan.

13.4.6 Särskilt angående barn som är födda utanför Sverige

Utredningen identifierar att allmänna krav på att den som ska kunna söka en försäkring, exempelvis krav på viss vistelsetid i Sverige, kan komma i konflikt med diskrimineringslagen (2008:567). Utredningen anger vidare att eftersom dess uppdrag inte innefattar att ta ställning till frågor som rör den regleringen, behandlas inte frågan närmare. Här vill DO lyfta ett uppenbart behov av ytterligare analyser ur ett diskrimineringsperspektiv, mot bakgrund av det indirekta sambandet med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

16.6.7 Åtgärder för att främja tvistelösning i och utanför domstol

Enligt utredningen kan en försäkringssökande som anser sig vara utsatt för diskriminering genom att ha förvägrats försäkring, vända sig till DO, som för den försäkringssökandes räkning kan väcka talan i mål om diskriminering. DO vill poängtera att ombudsmannens tillsyn över diskrimineringslagen även kan leda till beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer.

16.6.11 Önskvärda åtgärder från branschen för att främja ansökningar - Lämpligt med självregleringsåtgärder

Under detta avsnitt anges att utredningen anser att frågor om försäkringsbolagens bemötande av presumtiva kunder och tillgänglighet i ansökningsförfarandet, lämpar sig väl för självreglerande åtgärder från branschens sida. DO önskar i sammanhanget framhålla de lagkrav som finns beträffande detta, i form av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet vid tillhandahållande av tjänster.

16.9.5 Rekommenderade självregleringsåtgärder för att främja ansökningar om personförsäkring

Därtill delar DO utredningens analys att det skulle vara positivt om lagstiftningen kompletterades med branschrekommendationer i syfte att främja att den som känner ett behov av en personförsäkring, också ska ansöka om att få teckna en sådan. DO välkomnar särskilt att Svensk Försäkring uttryckt sig positivt till att arbeta för att ta fram sådana rekommendationer kring bland annat bemötande. Myndigheten vill i sammanhanget lyfta att sådana rekommendationer även bör ha ett tydligt diskrimineringsperspektiv, ett perspektiv som DO gärna bidrar med i dialog med branschorganisationerna.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/261) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också juristen Andreas Lindholm samt enhetscheferna Lovisa Strömberg och Rickard Appelberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, utredare