Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning

Remissvar på SOU 2016:39, 3 oktober 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna kommentarer i följande delar.

Allmänt

DO ställer sig bakom förslaget att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning och välkomnar att utbildningen kommer vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att satsningar görs på polisforskningen. DO är även positiv till att polisutbildningen – precis som övriga högskoleutbildningar – kommer genomgå en kontinuerlig oberoende kvalitetsgranskning.

Avsnitt 8.4 Examensbeskrivning

DO anser att diskriminerings- och MR-frågor behöver ha ett relevant utrymme i polisutbildningen. Med tanke på det uppdrag som polisen har är det väldigt viktigt att poliser och blivande poliser har mycket god kännedom om diskriminering och mänskliga rättigheter liksom om hatbrott. Det är även angeläget att bemötandefrågor behandlas under utbildningen.

Avsnitt 9.3.3 Krav på grundläggande behörighet, utöver dem som
följer av högskolelagen och högskoleförordningen

Krav på lämplighet i övrigt

DO tillstyrker att lämplighetstesterna kvarstår. Med tanke på det uppdrag som polisen har som samhällsbärande funktion är det viktigt att de som antas till utbildningen är lämpliga för yrket. Det är dock ytterst angeläget att lämplighetstesterna är transparenta och icke-diskriminerande.

Avsnitt 9.3.4 Krav på särskild behörighet

Medicinska krav

Av betänkandet framgår att de medicinska kraven innebär att personer med vissa funktionsnedsättningar automatiskt utesluts från möjligheten att bli polis, oavsett deras individuella funktionsförmåga.

DO vill påtala vikten av att transparenta, rättssäkra och individuella bedömningar görs vid ansökningstillfället. Dessa bedömningar bör vara baserade på aktuell medicinsk forskning och inte ske på slentrianmässig grund.

Begåvningstest och personlighetstest

DO tillstyrker att personlighetstestet och begåvningstestet tas bort. DO anser att det är viktigt för en objektiv bedömning av de sökande att alla inslag av subjektiv karaktär tas bort i största möjliga utsträckning.

Avsnitt 9.5 Överklagande

I dag finns det inga möjligheter för en sökande som inte blivit antagen till polisutbildningen att få sin sak prövad. DO välkomnar att beslut om antagning till polisutbildningen hädanefter kommer att kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Det bidrar till en mer rättssäker och transparant antagning, vilket är särskilt viktigt ur ett likabehandlingsperspektiv.

Avsnitt 13.2.3 Diskrimineringslagen

DO välkomnar att polisutbildningen kommer att omfattas av reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagens (2008:567) tredje kapitel när utbildningen blir en högskoleutbildning. I sammanhanget kan också nämnas att samtliga diskrimineringsgrunder fr.o.m. den 1 januari 2017 kommer att omfattas av bestämmelsen om aktiva åtgärder.

I och med lagändringen klargörs att med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Vidare stadgas att utbildningsanordnaren i arbetet med aktiva åtgärder ska samverka med dem som deltar i utbildningen och med de anställda i verksamheten.

Avsnitt 13.3.3 Breddad rekrytering

DO ställer sig bakom de förslag som Universitets- och högskolerådet tagit fram om breddad rekrytering och breddat deltagande i sin rapport Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? Föreslagna åtgärder kan bidra till ökad tillgång till polisutbildningen för fler grupper och främja arbetet för lika rättigheter och möjligheter till utbildning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/235) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också utredaren Linnea Sigeman och enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare