På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar på SOU 2016:59, 22 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar utifrån sitt verksamhetsområde kommentarer i följande delar.

Sammanfattning

DO välkomnar utredningens förslag om att införa en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. DO ser dock ett behov av att åtgärdsgarantin även införs för samiska och välkomnar därför utredningens förslag om en sådan utredning. DO vill tillägga att den även bör belysa huruvida åtgärdsgarantin ska omfatta övriga nationella minoritetsspråk och teckenspråk.

2.2 Utredningens arbete

Utredningen har haft en särskild överläggning med Sameskolstyrelsen i Jokkmokk. I övrigt framgår inte om och på vilket sätt utredningen har samrått med samiska organisationer i framtagandet av förslaget. För den fortsatta beredningen av förslaget vill DO påminna om att förvaltningsmyndigheter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

10.1 Att kunna läsa och skriva på andra språk än svenska

Sameskolan är en egen skolform och eftersom samiska har samma ställning som svenska i sameskolan borde det, enligt DO, finnas en åtgärdsgaranti även för samiska. DO delar därför utredningens uppfattning att det bör utredas vidare hur en åtgärdsgaranti för att läsa och skriva på samiska ska kunna införas i sameskolan vid sidan av garantin för svenska och svenska som andraspråk. Myndigheten anser att en sådan utredning även bör titta på möjligheten att utöka åtgärdsgarantin till att omfatta ämnet modersmål, och då även de övriga fyra nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, meänkieli och romska.
I utredningen "Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar" (SOU 2016/290) presenterades ett förslag om att stärka elevernas rätt att läsa teckenspråk, bland annat genom att i skollagen och skolförordningen likställa modersmålsundervisning i teckenspråk med modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. DO välkomnade förslaget. I linje med detta menar Ombudsmannen att det även bör utredas om teckenspråk ska omfattas av åtgärdsgarantin.

10.2 Stöd till nyanlända

Alla barn och elever har enligt skollagen rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att åtgärdsgarantin ska kunna bidra till detta är det enligt DO viktigt att det för alla barn och elever finns tillgång till stödåtgärder som kan anpassas utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov. Ombudsmannen är därför positiv till att utredningen särskilt lyfter behovet av stöd till nyanlända och företeelsen att skolresultat bland annat är beroende av hur länge eleven har bott i Sverige.

12.4.4 Konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män

Utredningen lyfter att förslagen kommer gynna både pojkar och flickor men i synnerhet pojkarna, eftersom de oftare är i behov av stöd. DO vill i detta sammanhang framföra vikten av att de stödåtgärder som vidtas utgår från den enskilda elevens förutsättningar och behov, och inte utifrån kön.

12.4.8 Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

DO välkomnar förslagen då åtgärdsgarantin torde förbättra möjligheten för elever med funktionsnedsättning att få tillgång till utbildning på lika villkor. I anmälningar till DO framgår ofta att stödinsatser och extra anpassningar försvinner eller försenas i samband med överlämning till annan huvudman eller mellan klasser och lärare, delvis på grund av att insatserna inte funnits dokumenterade och att överlämningen inte varit formaliserad. DO är därför positiv till att krav på dokumentation av stödinsatser ska framgå av skollagen och att en uppföljning av stödinsatserna ska göras och föras vidare inför elevens nästa steg i kunskapsutvecklingen.

Avslutningsvis efterfrågar DO en analys av om kravet på specialpedagogisk kompetens kan riskera att åtgärder försenas för det fall utbildningsanordnaren inte har tillgång till rätt kompetens.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare