Översyn av lex Laval

Diarienummer LED 2015/364

Remissvar på SOU 2015:83, 2 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över rubricerade utredning.

Som utredningen konstaterar visar uttalanden av internationella expertkommittéer att det är det tveksamt om EU-rätten (särskilt utstationeringsdirektivet med den tolkning av direktivet som EU-domstolen gjort) och det svenska genomförandet av EU-rätten på denna punkt är förenligt med ILO:s regelverk och Europarådets sociala stadga. De i betänkandet lämnade förslagen synes inte heller vara ägnade att undanröja denna eventuella normkonflikt, i vart fall inte såvitt gäller Europarådets sociala stadga.

Någon närmare analys kring denna frågeställning redovisas inte i betänkandet, något som enligt DO:s mening hade varit önskvärt. Mot bakgrund av det angelägna i att Sverige fullgör sina internationella åtaganden anser DO att frågan bör göras till föremål för ytterligare överväganden under ärendets fortsatta beredning.
Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag av utredaren Annika Höög. I ärendets slutliga handläggning har även experten Mattias Falk och enhetschefen Martin Mörk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Annika Höög
Utredare

Den remitterade utredningen