Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Remissvar på Boverkets rapport 2014:38 (kompletterande promemoria), 7 september 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning.

DO har inga specifika synpunkter att redovisa med anledning av det nya förslaget utan välkomnar det.

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Jamal Nijim.

Rickard Appelberg, chef Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Jamal Nijim, jurist