Ökad insyn i fristående skolor

Diarienummer LED 2015/360

Remissvar på SOU 2015:82, 2 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i betänkandet. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

Allmänhetens insyn i den kommunala skolan bidrar till att eventuell diskriminering kan uppdagas, exempelvis via anmälningar till DO. DO välkomnar därför utredningens förslag att handlingsoffentlighet ska gälla för samtliga handlingstyper som utgör allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen samt för alla typer av huvudmän för fristående skolor.

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind.

Rickard Appelberg
Enhetschef

Carl Lind
Utredare