Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Remissvar på Ds 2016:13, 31 augusti 2016

Gemensamma frågor – Straffrättsligt skydd och ansvar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) instämmer i förslaget att brottsbalkens förbud mot olaga diskriminering ska vara tillämpligt på utländska tjänstemän som tjänstgör i Sverige enligt lagen om internationellt polisiärt samarbete. Skälen för detta är desamma som redovisas i avsnitt 9.2 i promemorian.

Svenska tjänstemäns deltagande i insatser utomlands – Arbetsrätt och arbetsmiljö

DO konstaterar, i likhet med vad som anges i promemorian, att DO inte har kompetens att ingripa utomlands avseende svenska tjänstemäns deltagande i insatser där. DO konstaterar vidare att det inte finns något hinder mot att DO som part för en talan i svensk domstol angående en sådan händelse i den mån IP-rättsliga regler (internationell privat- och processrätt) medger det.

Övrigt

DO konstaterar att promemorians förslag medför att skyddet mot diskriminering i Sverige försvagas i den mån uppgifter överlåts till utländska tjänstemän. Detta eftersom diskrimineringsförbudet avseende offentliganställdas bemötande i 2 kap 17 § diskrimineringslagen (2008:567) endast gäller de som helt eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning. Förbudet omfattar alltså inte utländska tjänstemän (se 1 § första stycket 1–2 lagen om offentlig anställning). DO efterlyser en analys och intresseavvägning i denna del i den fortsatta beredningen av promemorian.

DO vill i sammanhanget framhålla att det i EU-rätten inte finns uttryckt något motsvarande förbud som enbart riktar sig till offentliganställda och som omfattar bemötandefrågor.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Andreas Lindholm. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg och experten Lars Lindgren deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Andreas Lindholm, utredare