Nya föreskrifter och allmänna råd för obligatorisk IT-incidentrapportering

Diarienummer LED 2015/433

Remissvar 29 januari 2016

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

DO har inget att invända mot föreslagna föreskrifterna och allmänna råden samt konsekvensutredningen.

Beslut i detta ärende har fattats av Nanna Sörling efter utredning och förslag från Maria Huss Landström.

Nanna Sörling
Chef för Administrativa enheten

Maria Huss Landström
IT-ansvarig