Ny museipolitik

Diarienummer LED 2015/389

Remissvar på SOU 2015:89, 14 mars 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning.

I betänkandet föreslås i förslag till förordning för den föreslagna Myndigheten för museer och utställningar att den i sin verksamhet ska "...integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete."

DO ställer sig positiv till att utredningen betonar vikten av att ha jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv. DO vill dock i detta sammanhang framhålla att det torde finnas behov av att i den föreslagna myndighetens verksamhet systematiskt integrera ett ickediskriminerings- och lika rättighetsperspektiv utifrån en bredare utgångspunkt och inte endast utifrån ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv.

DO har härutöver inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg
Chef Utvecklingsenheten

Lars Lindgren
Expert

Den remitterade utredningen