Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Diarienummer LED 2015/378

Remissvar på SOU 2015:81, 29 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning.

DO har inget att erinra vad avser förslaget att förskoleklass görs obligatorisk. DO vill dock framföra några synpunkter med anledning av vissa av utredningens resonemang och förslag.

DO menar, och har tidigare framfört, att skollagens bestämmelser rörande modersmål i förskoleklass är för allmänt hållna och ställer för låga krav på huvudmän att garantera barns/elevers modersmålsundervisning. DO vill understryka vikten av att rätten till modersmålsundervisning i förskoleklass stärks och att regelverket harmoniseras med grundskolans reglering. En sådan förändring skulle, enligt DO, förstärka sexåringars möjlighet att få undervisning i sitt modersmål.

DO ser positivt på att förskoleklass kan genomföras i såväl sameskola som i specialskola.

En anledning till att barn/elever väljer att inte delta i eller hoppar av skolan kan vara att de utsätts för kränkningar och diskriminering. Det finns exempel på att elever inte når kunskapskraven på grund av att de inte vill gå till skolan efter att ha diskriminerats eller kränkts. Ett extra år av skolplikt för elever som inte når upp till kunskapskraven kan således för vissa elever innebära ett extra år av utsatthet. DO vill mot bakgrund av detta påminna om skolans ansvar, både enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen.

Utredningen föreslår att det ska bli obligatoriskt för huvudmän att erbjuda undervisning i lovskola. DO vill betona att lovskola måste ses som en kompletterande och tillfällig insats som så få elever som möjligt ska ha behov av. DO anser i linje med utredningens förslag att möjligheten till lovskola inte får bli en förevändning för huvudmän att inte säkerställa att eleven når kunskapskraven under ordinarie undervisningstid. Lovskolan får inte heller ses som ett alternativ till att säkerställa elevers eventuella behov av stöd- och/eller anpassningsinsatser inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare