Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar

Remissvar på SOU 2016:58, 30 november 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Avsnitt 14 Personlig integritet och grundlagsskydd

DO delar uppfattningen att grundlagsskydd för databaser som utgör rena personregister kan leda till kränkningar av den personliga integriteten. I de fall de registrerade uppgifterna gäller exempelvis etnisk tillhörighet eller sexuell läggning kan det dessutom leda till diskriminering. DO är därför positiv till förslaget att införa undantagsbestämmelser i tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen som avser känsliga personuppgifter i vissa typer av uppgiftssamlingar.

Avsnitt 17 tillgänglighet och främjande av europeiska produktioner

DO tillstyrker förslaget att införa en bestämmelse som tillåter regler i vanlig lag om skyldighet för den som tillhandahåller tv-program på begäran genom överföringar i tråd som omfattas av databasregeln att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. DO delar uppfattningen att ändamålet är angeläget nog att motivera inskränkningen i etableringsfriheten.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/350) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Carl Lind. I den slutliga handläggningen har också utredaren Olle Andersson Brynja och enhetschefen Rickard Appelberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Carl Lind, utredare

Den remitterade utredningen