Livsmedelsverkets råd "Bra mat i förskolan"

Remissvar på Livsmedelsverket 2016/01732, 31 maj 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta några synpunkter på de förslag som presenteras i Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan.

Barn har rätt till en trygg förskolemiljö fri från diskriminering och kränkande behandling. DO har noterat att det i råd Bra mat i förskolan enbart nämns utbildningsanordnares skyldigheter i enlighet med skollagen (2010:800) avseende bland annat kränkande behandling och att det saknas hänvisningar till de skyldigheter som utbildningsanordnare har i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567). Vad gäller specialkost utöver medicinska behov önskar DO därför framhålla såväl diskrimineringsförbudet inom utbildningsområdet som utbildningsanordnares skyldighet att enligt diskrimineringslagen aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Utifrån det som framkommer i råden går det inte att utläsa om det har skett samråd med nationella minoriteter. DO vill därför i sammanhanget påminna om förvaltningsmyndigheters skyldighet i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Beslut i detta ärende (LED 2016/165) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också juristen Maria Stensson deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Den remitterade utredningen