Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Remissvar på SOU 2016:25, 29 augusti 2016

DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

Sammanfattning

DO välkomnar utredningens förslag om ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning bestående av nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. DO är positiv till att syftet med de olika delarna i systemet för kunskapsbedömning tydliggörs och att en försöksverksamhet avseende digitalisering, avidentifiering och extern bedömning av de nationella proven genomförs. DO vill dock understryka vikten av att man i utvärderingen av försöksverksamheten analyserar hur förslagen påverkar elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Övergripande synpunkter

DO välkomnar att utredningen tagit del av barns åsikter och lämnat förslag på förändringar i linje med vad barnen efterfrågat. Ombudsmannen är även positiv till att utredningen beaktat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD) och behovet av att de digitala proven redan från början får en universell utformning.

11.1.6 Skolverket ska tillsätta en utvecklingsgrupp

DO välkomnar att det tillsätts en utvecklingsgrupp som ska utvärdera försöksverksamheten. DO håller med om att det är viktigt att det finns experter i utvecklingsgruppen som särskilt beaktar behov som elever med funktionsnedsättning kan ha. DO vill i sammanhanget även betona vikten av samråd med elevorganisationer, och DO delar därför utredningens förslag om att det bör tillsättas en eller flera referensgrupper till utvecklingsgruppen.

13.3 Anpassningar av de nationella proven och hjälpmedel i provsituationen

DO stödjer förslaget att Skolverket samråder med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i arbetet med anvisningar till de nationella proven.

DO är positiv till att det tas fram ett gemensamt ramverk där frågor om anpassningar av proven och tillgång till hjälpmedel i provsituationen behandlas.

15. Konsekvenser

DO vill påminna om vikten av att man i utvärderingen av försöksverksamheten tittar på vilka konsekvenser förslagen får för elevers tillgång till lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund.

DO anser att konsekvensanalysen av hur förslagen påverkar olika grupper av elever även bör beakta olika skolors förutsättningar att säkerställa elevers tillgång till datorer, motsvarande tekniska behov och hur datorerna används i undervisningen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, , chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare