Låt fler forma framtiden!

Remissvar på SOU 2016:5, 14 juni 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

DO ställer sig generellt positiv till merparten av förslagen i betänkandet. Dock vill DO göra ett särskilt påpekande vad gäller ett förslag i avsnitt 7.6.2, se nedan.

7.6.2 Uppföljning av den sociala representativiteten och förtroendevaldas villkor i den nationella och lokala politiken

Utredaren anser att Statistiska Centralbyrån bör få i uppgift att genomföra en särskild undersökning om nationella minoriteters politiska representation.
DO anser att det i detta sammanhang är centralt att uppmärksamma att personuppgiftslagen (1998:204) och andra registerförfattningar reglerar behandling av känsliga personuppgifter kopplat till etniskt ursprung.

Utgångspunkten för att tillförskaffa sig sådan kunskap som efterfrågas bör vara att identifiera vilka hinder i samhället som judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar upplever föreligga för sitt politiska deltagande. Metoder för sådan kunskapsinhämtning bör utvecklas i samråd och nära samverkan med representanter för respektive grupp.

Den kunskap som civila samhället förmedlat vid dialoger med DO liksom myndighetens egen erfarenhet ger vid handen att sådan samverkan är en absolut förutsättning. En öppenhet för val av metoder, kvalitativa eller kvantitativa, liksom för användning av komplementära metoder med utgångspunkt i vilken kunskap som efterfrågas bör givet detta utgöra grunden.

DO anser att det av betänkandet inte framgår huruvida utredaren har samrått med representanter för de nationella minoriteterna i framtagandet av förslaget. För den fortsatta beredningen av förslaget vill myndigheten påminna om att förvaltningsmyndigheter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/97) har fattats av Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredare Maria Boustedt Hedvall. I den slutliga handläggningen har också chefen för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg samt utredare Björn Brodin deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Maria Boustedt Hedvall, utredare

Den remitterade utredningen