Lagrådsremiss

Ärendenummer: LED 2016/209

Remissvar på Ju 2016/04408/L4 , 8 juli 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO konstaterar att lagrådsremissens förslag om undantag från föreslaget maskeringsförbud är i överensstämmelse med diskrimineringslagen (2008:567) och har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i lagrådsremissen.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag av juristen Anna Werner.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman