Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar

Remissvar 16 november 2016

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde.

DO anser att könsuppdelad statistik är en utmärkt utgångspunkt för att identifiera områden där människor på olika sätt riskerar att utsättas för könsdiskriminering. Mot denna bakgrund ställer sig DO positivt till förslaget i sin helhet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/365) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare