Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet

Av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn

Remissvar 20 september 2016

Diskrimineringsombudsmannen har inget att anföra beträffande remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Cecilia Asklöf.

Rickard Appelberg, enhetschef

Cecilia Asklöf, jurist

Den remitterade utredningen