Förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundsärskolan och specialskolan

Remissvar på Skolverket Dnr 6.1.2-2016:1687, 15 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2016/431) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare