Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Remissvar 12 april 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande avseende ovanstående förslag till direktiv. DO begränsar sig till att lämna synpunkter som rör området diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen delar regeringens bedömning att en reglering på EU-nivå om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster, främjar arbetet med att göra samhället mer tillgängligt, inkluderande och användbart.

DO vill dock betona vikten av att en sådan reglering tar sin primära utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv som vilar på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, snarare än perspektivet att värna den fria rörligheten av varor och tjänster inom unionen.

Utöver de författningar som anges i promemorian kommer direktivet, om det antas, även att ha inverkan på diskrimineringslagens (2008:567) reglering om diskriminering i form av bristande tillgänglighet som bland annat gäller för den som tillhandahåller tjänster. Direktivet innebär att begreppet tillgänglighet blir ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt inom EU och medlemsstaterna. Detta minskar det nationella utrymmet att genom kommentarer till lagstiftning eller annars i tillämpningen närmare definiera skyddsomfånget rörande förbudet mot bristande tillgänglighet genom begreppsbestämningar. DO är också angelägen om att den av regeringen aviserade översynen av diskrimineringsförbudet avseende bristande tillgänglighet som inletts fortskrider och inte avvaktar den långa process som ett eventuellt införlivande av ett EU-direktiv innebär.

Vidare kommer det i samband med ett eventuellt införlivande finnas anledning att göra en översyn av om de undantag som föreskrivs i diskrimineringslagen är godtagbara i förhållande till den skyddsnivå som direktivet avser att etablera.

Slutligen väcker direktivet frågan om effektiva tillsyns- och sanktions-möjligheter. I ljuset av direktivets skrivning i den föreslagna artikel 26.4 om att "påföljderna vid överträdelse ska ta hänsyn till omfattningen av den bristande efterlevnaden, inbegripet antalet enheter av de berörda produkter eller tjänster som inte uppfyller kraven, liksom antalet personer som påverkats", är det tydligt att den skadeståndsorienterade sanktionsmöjlighet som diskriminerings-lagen tillhandahåller i form av diskrimineringsersättning vid överträdelser av förbudet mot bristande tillgänglig inte kommer att vara tillräcklig.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Lovisa Strömberg. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Martin Mörk deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Lovisa Strömberg, Chef för utvecklingsenheten