Förslag till allmänna råd med kommentarer om prövning

Diarienummer LED 2016/64

Remissvar på Dnr 6.1.2 2015:306, 18 mars 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Förslag till allmänna råd med kommentarer om prövning. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO har en synpunkt om förslaget avseende "Prövande med funktionsnedsättning", punkten 13. I förslaget till allmänna råd med kommentar står att "Om den prövande vid prövningstillfället är okänd för den prövande läraren behöver den prövande kunna styrka sin funktionsnedsättning. Det är då av största vikt att intygets relevans och äkthet säkerställs."

DO utgår från att syftet med intyget är att säkerställa att den prövande läraren får information om vilken typ av stöd den prövande behöver snarare än om vilken funktionsnedsättning den prövande har. Detta framgår dock inte av den föreslagna formuleringen. DO anser därför att förslaget bör tydliggöras för att säkerställa att den prövande får rätt stöd utifrån sina individuella behov och den prövande kan genomföra prövningen på ett sätt så att den prövandes lika rättigheter och möjligheter säkerställs.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare