Föreskrifter om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan

Diarienummer LED 2016/64

Remissvar på Skolverket Dnr. 6.1.2-2016:101, 24 februari 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO har inga synpunkter på förslag till föreskrifter om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan.

Beslut i detta ärende har fattats av chef för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare